Kontaktoplysninger

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 3
B-1000 - Bruxelles
Belgium
Tlf.: (+32) 2 285 40 95
E-mail: info@southdenmark.be
www.southdenmark.be

Horizon 2020s hjemmeside

Danmarks officielle side om Horizon 2020

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Særlige forhold

 • Støtte til forprojekt
 • Støtte til anlæg

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium
 • Region

Puljens fokus/kategori

 • Grundforskning
 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Horizon 2020 består af tre søjler med følgende overskrifter: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer.

Søjlestrukturen definerer de overordnede områder, de finansierede projekter skal findes indenfor. Hver søjle indeholder et antal delprogrammer:

Videnskabelig topkvalitet
 • Det Europæiske Forskningsråd, ERC (støtter grundforskning – eneste kriterium er excellence). ERC tildeler også støtte til Knowledge and Innovation Communities (KICS)
 • Fremtidige og nye teknologier (grundforskning)
 • Marie Sklodowska-Curie-aktiviteter (uddannelse af forskere, eksempelvis gennem mobilitet)
 • Forskningsinfrastrukturer (fremme samarbejde ol.)
Industrielt lederskab
 • Lederskab inden for støtte- og industriteknologi (støtter forskning inden for nye og gamle industrier).
 • Adgang til risikovillig kapital (lån og garantier) via banker og øvrige finansielle institutioner med en aftale med EU (lån og egenkapital til forskning og innovation).
 • Innovation i små og mellemstore virksomheder
Samfundsmæssige udfordringer
 • Sundhed, demografiske ændringer og velfærd
 • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt land- og skovbrug, marine og maritim forskning og bioøkonomi
 • Sikker, ren og effektiv energi
 • Intelligent, grøn og integreret transport
 • Klimaindsats, miljø, ressourceeffektivitet og råvareforsyning
 • Europa i en verden af forandring – inkluderende, innovative og reflekterende samfund
 • Sikre samfund – beskyttelse af Europa og EU borgernes frihed og sikkerhed

Ud over de tre søjler findes følgende enkeltinitiativer:

 • Sprede topkvalitet og udbrede aktiv deltagelse: fokuserer på at koordinere europæisk forskning, så styrkerne i hvert medlemsland optimeres.
 • Videnskab med og for samfundet: skaber effektiv samarbejde mellem videnskab og samfundet, herunder rekruttere nye talenter og parre videnskab i topkvalitet med social bevidsthed og -ansvar.
 • Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, EIT: integrerer videnstrekantens tre elementer: Forskning, innovation og uddannelse.
 • Euratom: komplementært forskningsprogram om atomkraft

Der er forskellige muligheder for at få støtte under Horizon 2020:

 • Research and Innovation Action. Fokus på selve forskningsdelen. Under disse projekter betaler EU 100 procent af udgifterne. Der kræves partnere fra tre lande.
 • Innovation action. Fokus på at få et produkt eller en løsning introduceret til det kommercielle marked. Under disse projekter betaler EU 70 procent af udgifterne. For non profit-organisationer betaler EU 100 procent, herunder lokale myndigheder. Der kræves partnere fra tre lande. Eksempler på innovation actions: Pilotforsøg, demonstrationsprojekter, prøveanlæg, slutbrugerstyret innovation og social innovation.
 • Coordination and support actions. Disse projekter kan få støtte til koordinering af forskning, netværksarrangementer og formidlingsaktiviteter, men der gives ikke støtte til direkte forskning eller innovationsaktiviteter.
 • Pre-commercial procurement (PCP). Prækommercielle indkøb, som de kaldes på dansk, er når myndigheder beder virksomheder komme med løsninger til specifikke udfordringer. Horizon 2020 støtter grænseoverskridende PCP’s.
 • Public procurement of innovative solutions (PPI). I Innovationspartnerskaber går myndigheder sammen for at bede en leverandør skabe et produkt, der ikke er en hyldevare endnu, kommercielt. Horizon 2020 støtter grænseoverskridende PPI’s.
 • SMV-instrumentet. Små og mellemstore virksomheder kan få 375.000 kroner til forprojekter og 7,5-15 millioner kroner til forskning, innovation og produktudvikling.
 • Co-funding actions. Visse programmer, der også støttes under Horizon 2020, får både støtte fra EU og de enkelte medlemslande, eksempelvis AAL, der støtter digital velfærdsteknologi.
 • Priser. EU uddeler priser med støtte fra Horizon 2020: Hyldester (recognition) og tilskyndelser (inducement).

Kapital og støtteprocent

Støtten varierer fra projekt til projekt.
Forskning får dækket 100 procent af projektudgifterne. Innovation får dækket 70 procent af udgifterne (non profit-organisationer, eksempelvis myndigheder, 100 procent under innovation).
EU yder derudover en overhead på 25 procent til alle projekter, der skal dække indirekte omkostninger, altså udgifter til administration, kontoromkostninger og lignende.
SMV-instrumentet giver 375.000 kroner til forprojekter og typisk 7,5-15 millioner kroner til forskning, innovation og produktudvikling.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema findes her.

Hvem kan søge

Der er bred adgang til at søge støttemidler gennem Horizon 2020. De støtteberettigede kan være både organisationer og enkeltpersoner, eksempelvis:

 • Forskere
 • Universiteter
 • SMV’er og større virksomheder
 • Offentlige-private partnerskaber (PPP)
 • NGO’er
 • Offentlig og private organisationer og institutioner

Ligeledes vil EU i højere grad åbne op for, at tværgående projekter mellem EU- og ikke-EU- lande kan modtage støtte.
Det er meget forskelligt, hvem der er oplagte støttemodtagere fra område til område.

Ansøgningsfrist

Der er to-årige arbejdsprogrammer, der udpeger støtteprioriteter. Ansøgningsfristerne varierer, hvor nogle er årlige, mens andre er løbende (SMV-instrumentet).
Frister offentliggøres løbende på Horizon 2020s hjemmeside.