Kontaktoplysninger

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 3
B-1000 - Bruxelles
Belgium

Tlf.: (+32) 2 285 40 95
Fax: (+32) 2 285 40 99

E-mail: info@southdenmark.be

Web: www.southdenmark.be

Type støtte

 • Lån
 • Finansiering

Projekttype

 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Partnere

 • Kommune
 • Privat virksomhed

Beskrivelse

COSME er en del af Europa 2020 strategien om intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst.
Konkret skal COSME resultere i, at SMV’er får lettere adgang til finansiering af udvikling og vækst samt dannelse af konsortier.
Gennem internalisering af SMV’er skal COSME bidrage til vækst og styrke EU’s konkurrenceevne i EU, såvel som globalt.
COSME vil gøre det lettere for de nationale myndigheder at opstille fordelagtige rammebetingelser for SMV’er, da myndighederne får adgang til EU-research, data, best-practice og finansiering til test af de mest bæredygtige måder at fremme SMV’ers konkurrenceevne.

COSME har fire indsatsområder:

1. SMV’ers adgang til finansiering gennem en låne- og en egenkapitals-mekanisme.
Virksomhedernes adgang til finansiering udgør den største del af COSME-budgettet med hele 60 %; 163 millioner euro i 2014. Målet er at sikre virksomhedernes finansieringsadgang gennem henholdsvis en låne- og en egenkapitalsmekanisme. Dette skal sikre, at virksomhederne har tilstrækkelig kapital gennem deres opstarts-, udviklings- og internaliseringsfase.

Lånemekanismen består af forskellige garantiordninger med finansielle intermedier, hvilket skal sikre lån til SMV’er. Disse kaldes ”Loan Guarantee Facilities” (LGF’s). Garantiordningerne er en blanding af modgarantier (counter guarantees) og medgarantier (co-guarantees) samt direkte garantier. COSME giver garantier for lån op til 150.000 € for alle typer af SMV’er uanset størrelse og sektor.
Mekanismen for egenkapital skal sikre højrisikokapital til virksomhederne. Dette kaldes en ”Equity Facility for Growth” (EFG).

2. Internalisering af SMV’er, herunder forbedring af deres adgang til nye markeder i EU og globalt.
På dette indsatsområde er der, i 2014, iværksat 10 initiativer med et budget på over 60 millioner euro.

En af de væsentligste initiativer herunder er ”Enterprise Europe Network” (EEN). Netværket skal hjælpe europæiske SMV’er med at finde forretnings–, teknologi- og forskningspartnere både internt i EU, men også globalt. Der ud over skal netværket tilbyde en række gratis ydelser for SMV’erne. Dette omfatter fx information om EU’s programmer, EU-støtte og EU- lovgivning. Som det sidste fungerer netværket som en vidensdelingsplatform, hvor virksomhederne udveksler nyeste viden og best practices om forskning, innovation og teknologi.

Et andet tiltag under dette indsatsområde er ”Den Asiatiske Help-Disk”. Her kan virksomheder få vejledning om markeds- og lovgivningsforhold i Asien. Der er særligt fokus på problemer inden for immaterielle rettigheder. Et lignende tiltag er ”The SME Internationalisation Portal”, som skal rådgive virksomhederne om, hvordan deres aktiviteter kan udvides til 3. lande.

3. Forbedre rammebetingelserne for SMV’er, særligt med hensyn til konkurrenceforhold og bæredygtighed, herunder også turismesektoren.
Der er iværksat 16 initiativer under dette indsatsområde, der i 2014 er budgetteret til 24 millioner euro.

Af konkrete initiativer kan nævnes udveksling af good practices til fremme af europæisk konkurrencedygtighed, herunder vidensudveksling af erfaringer og ekspertise, iværksættelse af review-studier på relevante områder, etableringen af ekspert arbejdsgrupper og tekniske seminarer. Herunder findes også initiativer, der fremmer e-skills og e-lederskab.

For at sikre konkurrenceevne og bæredygtigheden af europæisk turisme iværksættes transnationale partnerskaber og udveksling af good practices. Dette skal sikre en høj efterspørgsel især i lavsæsoner, diversificere turisme-tilbuddene, sikre en høj kvalitet og gøre turisme mainstream i europæiske programmer og i de finansielle instrumenter.

4. Fremme af iværksættere og iværksætterkultur.
Der er iværksat 8 initiativer under dette punkt, der i 2014 er budgetteret med over 10 millioner euro. Der er her tale om støtte til initiativer, der fremmer entreprenørdannelse. Formålet er at skabe bedre opstartsforhold, opfordre til dannelse af transnationale netværk og udveksle best practice-metoder til at identificere og udvide forretningsområder.

En række aktiviteter vil blive organiseret i EU for at støtte SMV’er eller specifikke målgrupper, eksempelvis unge, kvindelige eller ældre entreprenører. Allerede eksisterende arrangementer så som SMV-ugen og netværket af kvindelig entreprenører vil fortsætte. Muligheder for udveksling mellem entreprenører vil også fortsætte og vil blive udvidet.

Ansøgningsskema

Ansøgningssystemet findes her her

Hvem kan søge

 • Små- og mellemstore virksomheder (SMV’er)
 • Nuværende og potentielle fremtidige entreprenører
 • Borgere som vil starte egen virksomhed
 • Organisationer der støtter virksomheder (Business support organisationer)
 • Finansielle organisationer, der vil yde lån og garantier til SMV’er

Ansøgningsfrist

Løbende frister offentliggøres her