Kontaktoplysninger

Arbejdsmarkedets Feriefond
Hauser Plads 20, 4.
Postboks 1192
1011 København K

Tlf: 3348 7000
feriefonden@aff.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Erhvervsdrivende fond

Type støtte

 • Tilskud
 • Lån

Projekttype

 • Udvikling

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Kultur

Særlige forhold

 • Støtte til anlæg

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Beskrivelse

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, oprettet i henhold til ferieloven.

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til fonde, foreninger el.lign., der har et humanitært/almennyttigt formål, og som en del af sine sociale aktiviteter, arrangerer ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Fonden lægger vægt på, at den ansøgende organisations arbejde rækker ud over et bestemt lokalområde. Stat og kommuner ydes ikke støtte til afholdelse af ferieophold.

For tiden kan der ikke ansøges om støtte til socialt-kulturelle ferieformål. Fonden kan dog af egen drift yde støtte til projekter inden for dette formål. Støtte ydes i så fald til fonde, foreninger eller selvejende institutioner, der ifølge sine vedtægter har til formål at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål, og hvor det er fastslået i vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål. Stat og kommuner kan modtage støtte til socialt-kulturelle formål.

Fonden yder ikke støtte til projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte ydes heller ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Kapital og støtteprocent

Arbejdsmarkedets Feriefond kan yde støtte i form af lån eller tilskud.

Ifølge fondens vedtægter kan støtte til erhvervelse af arealer og til opførelse, ombygning og indretning af bygninger kun ydes som lån. Fonden yder ikke længere støtte til bomuligheder.

Fondens lån ydes normalt rente- og afdragsfrit i en periode på 25 år. Fonden træffer selv afgørelse om, hvorvidt det ansøgte bevilges som lån eller tilskud.

Fonden lægger generelt vægt på, at det ansøgte projekt støttes af andre investorer/sponsorer i ikke ubetydelig grad.

I 2011 har fonden i alt 110 mio. kr. til uddeling.

Ansøgningsskema

Det anbefales at tage en telefonisk kontakt til fonden for en drøftelse af ansøgningen og dennes udformning inden der ofres for mange ressourcer på arbejdet med ansøgningen.

Fonden ønsker fortrinsvis at støtte initiativer og projekter, der kan iværksættes relativt hurtigt efter bevillingen er givet. Ansøgninger behandles derfor ikke, såfremt ansøger f.eks. skal bruge ét eller flere år på at fremskaffe evt. restfinansiering eller på at afklare andre forhold.

Der skal indsendes flere bilag sammen med ansøgningen. Derfor kan ansøgningen ofte ikke sendes via e-post, men skal indsendes i form af trykt materiale. Når Arbejdsmarkedets Feriefond har modtaget en ansøgning sendes en bekræftelse på modtagelsen.

Arbejdsmarkedets Feriefond anvender ikke ansøgningsskemaer, ligesom fonden heller ikke har fastlagte ansøgningsfrister.

Hvem kan søge

Støtte gives især til institutioner og organisationer, der tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets- og oplevelsesmuligheder.

Institutioner eller organisationer, der udover feriemuligheder for lønmodtagere også udbyder andre aktiviteter (f.eks. konference-, kursus- eller restaurantfaciliteter, butik m.v.), kan kun modtage støtte under særlige betingelser. Det betyder, at de andre aktiviteter skal være bortforpagtet på markedsmæssige vilkår, eller at der føres selvstændige regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at de drives på markedsvilkår herunder markedsbestemt husleje for lokaler.