Kontaktoplysninger

Egmont Fonden
Støtte- og bevillingsadministrationen
Vognmagergade 9, 5. sal
1148 København K
Tlf.: 3391 3644
mail@egmontfonden.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Projekttype

 • Udvikling

Type støtte

 • Finansiering

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

Støtte til initiativer målrettet udsatte børn og unge inden for tre problemer:

 • Utilstrækkelige forældrekompetencer: Vi støtter indsatser, der hjælper børn og unge, som kommer fra hjem med utilstrækkelige forældrekompetencer, så de bliver spottet tidligere, og bliver støttet og stimuleret til læring og livsduelighed.
 • Læringsvanskeligheder: Vi støtter indsatser, der hjælper børn og unge med læringsvanskeligheder, så de bliver støttet og stimuleret til læring og livsduelighed.
 • Lavt selvværd: Vi støtter indsatser, der hjælper børn og unge med lavt selvværd, så de bliver støttet og får styrket deres selvværd og selvtillid og at de får øget resiliens, selvforståelse og optimisme.

Der ydes ikke støtte til:

Egmont Fonden yder ikke støtte til enkeltstående eller tilbagevendende begivenheder samt udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet. Støtte til uddannelse af enkeltpersoner, studie- og ferierejser, deltagelse i konferencer og lignende, hverken i ind- eller udland, ydes heller ikke af Egmont Fonden.

Principper for den almene sociale støtteordning

Støtte kan ydes til enkeltpersoner, fortrinsvis enlige forsørgere med mindreårige, hjemmeboende børn, som udover en stram økonomi er udsat for belastninger af for eksempel helbreds-, erhvervs-, familie- eller boligmæssig karakter.

Der lægges en økonomisk vurdering til grund for afgørelsen, men det at være enlig forsørger med dårlig økonomi er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at støtte kan ydes.

Ved bedømmelsen af indstillinger lægges vægten på børnenes situation, som skal være speciel vanskelig, og støtten skal være medvirkende til en forbedring af børnenes opvækstvilkår.

Der ydes overvejende støtte til nødvendige enkeltudgifter som babyudstyr og helt basalt møblement som senge, madrasser, skriveborde, spisebord med stole, men ikke til køb af sofa, gulvtæpper, skabe, reoler mv.

Økonomisk støtte fra Fonden kan sædvanligvis ikke betragtes isoleret, men bør indgå i det offentliges øvrige igangsættende foranstaltninger for støttemodtagerne.

Kapital og støtteprocent

Hvert år uddeles der omkring 50 mio.

Ansøgningsskema

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men visse oplysninger skal være oplyst. Se hvilke oplysninger, der skal være med i ansøgningen på følgende linket her

Hvem kan søge

Egmont Fondens almennyttige virksomhed kan deles op i to hovedkategorier: vores projektstøtte, der primært er støtte til udviklingsprojekter på børne- og ungeområdet, og enkeltstøtte, der er direkte støtte til enlige forsørgere.

Enkeltstøtten

Enkeltpersoner kan ikke selv søge Egmont Fonden. Støtte bevilges udelukkende på grundlag af indstillinger fra de kommuner, rådgivninger og institutioner, som Egmont Fonden har indgået samarbejdsaftale med. Dette er for eksempel Mødrehjælpen, hospitalsrådgivninger og beboerrådgivninger.

Projektstøtten

I princippet kan alle søge, såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, organisationer eller lignende.

Hvis en enkeltperson søger, er det en fordel, at der er dokumenteret tilknytning til en institution, forening eller lignende.

Nordisk Film Fonden

Ansøgninger om støtte vedrørende filmformål henvises til Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fonden, og som har til formål at støtte projekter til fremme af dansk film.

Ansøgningsfrist

Der er ingen fastlagte ansøgningsfrister. Ansøgningerne behandles løbende og forelægges bestyrelsen, når tilstrækkelige oplysninger er tilvejebragt. Sagsbehandlingstiden er derfor af varierende længde.