Kontaktoplysninger

Nykredits Fond
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf.: 70109000

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Oplevelseserhverv
 • Øvrige

Beskrivelse

Endvidere yder fonden økonomisk støtte til initiativer af forskningsmæssig og kulturel art samt almennyttig karakter. Projekter med relation til byggesektoren prioriteres højst.

Fonden yder normalt ikke støtte til studieophold og -rejser i udlandet eller studie- og praktikstøtte generelt. Desuden yder Fonden generelt ikke støtte til privatøkonomiske formål, ligesom opstart og drift af virksomheder ligger uden for fondens formål.

For støtte til skadeforebyggende projekter henvises til Foreningen Østifterne.

Fondens bestyrelse har desuden besluttet følgende:

 • Nykredits Fond yder støtte til konkrete, definerbare projekter, og som udgangspunkt således ikke til løbende drift af institutioner, foreninger mv.
 • På det humanitære og sociale område yder Nykredits Fond fortrinsvis støtte til projekter, der har relation til nytænkende byggeri (fx renovering, modernisering, ombygning og nybygning).
 • Ansøgninger fra andre fonde kan kun forvente støtte, hvis der er tale om konkrete projekter, idet der som udgangspunkt ikke ydes støtte til løbende drift eller grundkapitalen.
 • Nykredits Fond yder kun undtagelsesvist støtte til sygdomsbekæmpelse.
 • Nykredits Fond yder ikke støtte til studieophold og -rejser i udlandet eller studie- og praktikstøtte generelt samt ph.d.-stipendiater og andre afgangsprojekter. Fonden yder kun undtagelsesvist støtte til undervisningsmateriale.
 • Nykredits Fond yder ikke støtte til politiske partier og foreninger samt trosretninger eller -samfund.
 • Nykredits Fond yder kun sjældent støtte til projekter i udlandet, med mindre projektet har relation til Nykredits virke.
 • Nykredits Fond yder ikke virksomhedsstøtte eller støtte til projekter, der har et kommercielt formål.
 • Nykredits Fond yder ikke privatøkonomisk støtte.
 • Donationer gives som udgangspunkt ikke til samme formål/projekt til to på hinanden følgende år.

Kapital og støtteprocent

Nykredits Fond administreres af Nykredit Realkredit A/S. Fonden har en grundkapital på 100 mio. kr.

Nykredits Fond uddeler årligt i alt ca. 4-8 mio. kr.

Ansøgningsskema

Kan findes på hjemmeside eller her

Hvem kan søge

Alle med projekter indenfor fondens interesseområder.

Ansøgningsfrist

Løbende