Kontaktoplysninger

Kulturministeriets administrationscenter
H.C.Andersens Boulevard 2
1553 København V
Steen Bochis
Tlf.: 33 74 45 75
Email: lbk@slks.dk

Støttebeløb

 • 0- 0.5 mio.
 • 0.5 - 1.0 mio.
 • 1 - 2 mio
 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Type støtte

 • Finansiering

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Forretningsområde

 • Kultur

Beskrivelse

Det skal ske gennem øget kulturpolitisk samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer med høj kvalitet. Puljen udmøntes i overensstemmelse med et bredt kulturbegreb.

I de dele af landet, hvor der er indgået kulturaftale med staten, vil Puljen til kultur i hele landet først og fremmest støtte projekter i tilknytning til kulturaftalen.

 • Kulturelle nyskabelser
 • Kulturelle projekter af eksemplarisk værdi for andre, dvs. projekter, som rummer muligheder for kunstneriske, kulturelle eller organisatoriske landvindinger
 • Tværgående samarbejder mellem flere parter, f.eks. forskellige dele af kulturlivet, kulturinstitutioner af forskellige typer, erhvervsliv og kommuner
 • Initiativer hvor udviklingsopgaver af national betydning udlægges til institutioner uden for hovedstadsområdet
 • Internationalt orienterede kulturelle samarbejdsprojekter fortrinsvis med en længerevarende tidshorisont
 • I mindre omfang anlægsprojekter, der i øvrigt lever op til puljens kriterier.
 • Som led i løsningen af det presserende problem med magasinforhold på danske museer vil der være mulighed for at støtte fælles magasiner for museer.
 • Tværkommunale eller udviklende projekter, som er med i den 4-årige overgangsordning for kommunalfuldmagtstilskud. Projekterne skal modtage fast tilskud, som overføres i forbindelse med amternes nedlæggelse. Der skal samtidig være tale om projekter, der på grund af overgangsordningens kriterier ikke vil kunne opnå et støtteniveau, som sikrer deres videreførelse på et tilstrækkeligt højt niveau. Denne særlige støttemulighed gælder for hele landet, også for hovedstadsområdet. Kravene til kommunal/lokal medfinansiering (se nedenstående) kræves ikke opfyldt i dette tilfælde.

Kapital og støtteprocent

Der er årligt afsat 21 mio. kr. af tipsmidlerne til Kulturpuljen til hele landet (i det følgende: Kulturpuljen) og 3 mio. kr. på finansloven til puljen til nye samarbejdsformer i kommunerne.

Forvaltningen af de to puljer er samordnet, og kriterierne og proceduren for puljerne er identiske og fremgår af det følgende.

Der skal være minimum 50 % finansiering fra lokalt hold (fra lokale myndigheder, institutioner, fonde, foreninger, privatpersoner el.lign.). Der lægges vægt på, at der er tale om reel medfinansiering og ikke blot om de involveredes arbejdskraft eller almindeligt driftstilskud.

Midlerne fra puljen udbetales normalt først, når der foreligger bindende tilsagn om 50 % lokal medfinansiering.

Ansøgningsskema

Husk at indsende følgende ved ansøgning af Puljen til kultur i hele landet:

 • Udfyldt ansøgningsskema
 • Uddybende projektbeskrivelse
 • Dokumentation for samarbejdsaftaler
 • Budget

Hvem kan søge

Kommuner og kulturaktører over hele landet.

Ansøgningsfrist

 1. november hvert år.