Kontaktoplysninger

Industriens Fond
Esplanaden 34 A
1263 København K
+ 45 70 209 208
info@industriensfond.dk

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Forretningsområde

 • Velfærdsinnovation
 • Bæredygtig energi
 • Oplevelseserhverv
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Øvrige

Antal partnere

 • 1
 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Kommune
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond
 • Forening
 • Konsortium

Projekttype

 • Udvikling
 • Demonstration / markedsmodning

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling
 • Demonstration og videnspredning

Beskrivelse

Industriens Fond støtter projekter inden for 4 overordnede områder:

Globalisering og Åbenhed

Industriens Fond støtter og udvikler projekter med fokus på at øge virksomhedernes mulighed for at udnytte det vækstpotentiale og imødegå de udfordringer, der ligger i globaliseringen, nationalt som internationalt.

Viden

Industriens Fond udvikler og støtter projekter, hvis sigte er at bibringe virksomheder viden og redskaber, som kan bidrage til at styrke virksomheders konkurrenceevne og værditilvækst.

Kompetencer

Industriens Fond udvikler og støtter projekter, der kan bidrage til at sikre, at virksomheder fremadrettet har adgang til arbejdskraft med relevant uddannelsesbaggrund, herunder at de er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde de relevante medarbejdere.

Iværksætteri og Innovation

Industriens Fond støtter og udvikler projekter, der øger lysten og evnen til at starte og realisere potentielt store vækstpotentialer i nye virksomheder. Evnen til at se nye muligheder og innovere i forhold til produkter og processer er ligeledes et område af stor betydning for dansk konkurrenceevne.

Industriens Fond lægger i sine bevillinger desuden vægt på at:

 • Al viden og resultater fra projekternes resultater stilles offentligt til rådighed og gøres tilgængelige for andre end projektpartnerne
 • Projekterne er nyskabende
 • Den viden, der opnås gennem projekterne også er levedygtig og anvendelig efter et projekts afslutning

Kapital og støtteprocent

Fondens egenkapital er 4 mia. kr., og der forventes udbetalt 100 mio. kr. årligt

Ansøgningsskema

Ansøgningsmateriale findes via link nederst på siden.

Hvem kan søge

Som udgangspunkt yder Industriens Fond ikke støtte til:

 • Aktiviteter, der udelukkende tjener et indtjeningsmæssigt formål i forhold til enkeltvirksomheder
 • Udgifter, der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet
 • Offentlige opgaver eller projekter, der tidligere har været offentligt støttet, men hvor finansieringen er bortfaldet
 • Kulturelle formål
 • Faglitteratur lærebøger og undervisningsmateriale
 • Studierejser
 • Enkeltpersoner. Dog kan Fonden uddele legater, som bliver annonceret separat

Ansøgningsskema

Der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema som findes her.

Ansøgningsfrist

Der kan søges løbende