Kontaktoplysninger

NordForsk
Stensbergsgata 25
NO-0170, Norge
Tlf.: +47 476 14 400

Indra Øverland, tlf.: +47 90 12 65 16
E-mail: indra.overland@nordforsk.org

Projekttype

 • Forskning
 • Udvikling

Partnere

 • Universitet
 • Professionshøjskole
 • Erhvervsskole
 • Privat virksomhed
 • Erhvervsdrivende fond

Type støtte

 • Tilskud
 • Finansiering

Antal partnere

 • 2-5
 • 5-10
 • Flere end 10

Puljens fokus/kategori

 • Forskning og udvikling

Støttebeløb

 • 2-5 mio
 • 5-10 mio

Forretningsområde

 • Øvrige

Beskrivelse

NordForsk aktiviteter omfatter også de baltiske lande og Nordvestrusland.

NordForsk blev etableret 1. januar 2005 og skal fungere som et nordisk forsknings- og innovationsrum med fokus på at realisere visionen om Norden som en ledende og integreret forskningsregion.

NordForsk skal bl.a. varetage de opgaver, der lå i det tidligere NORFA (Nordisk Forskeruddannelsesakademi), og skal fungere som nordisk koordinator for forskeruddannelse, netværk og mobilitet såvel inden for Norden som mellem Norden og nordens nærområder Baltikum og Nordvestrusland.

NordForsk yder støtte til:

Nordiske netværk

Med det formål at øge kvaliteten og styrke forskning og forskeruddannelse på nordisk, europæiske og internationalt plan, kan der ydes støtte til nye netværk med fremragende forskningsmiljøer i Norden og nordens nærområder.

Disse netværk kan f.eks. have som mål at etablere fælles forskeruddannelse for området, at konsolidere forskningen med henblik på europæiske eller internationale samarbejdsprojekter eller at tilføre et givet forskningsområde øget tyngde med henblik på etablering af nye Nordiske Centres of Excellense.

Der kan ydes tilskud på op til 300.000 NOK om året i max. 3 år.

Nordiske netværk af nationale forskningsenheder med spidskompetencer

Med det formål at fremme samarbejdet mellem de bedste forskningsmiljøer i de nordiske lande, kan der ydes støtte til at fremme samarbejdet mellem nationale forskningsenheder med spidskompetencer eller tilsvarende forskningsmiljøer i norden.

Der lægges vægt på at forskerstuderende og yngre forskere deltager aktivt, og at netværket fører til et konstruktivt samarbejde, der bør kunne fortsætte efter støtteperiodens ophør.

Der kan ydes planlægningsstøtte på op til 100.000 NOK og efterfølgende 400.000 NOK om året i max. 3 år til etablerede netværk.

Nordiske netværk af nationale forskerskoler

Der kan ydes støtte til samarbejde mellem nationale forskerskoler i de nordiske lande med det formål at opmuntre til gensidigt udbytte af ideer og kompetencer, at fremme mobiliteten og at styrke Norden som en samlet enhed for forskeruddannelse.

Det forudsættes, at forskerskolerne åbner deltagelse i deres kurser for forskerstuderende fra hele Norden, Baltikum og Nordvestrusland.

Der kan ydes planlægningsstøtte på op til 100.000 NOK og efterfølgende 400.000 NOK om året i max. 3 år til etablerede netværk.

Nordiske kursusstipendier

Med det formål at knytte forskeruddannelsesmiljøer i Norden, Baltikum og Nordvestrusland sammen og øge forskningens og forskeruddannelsens kvalitet, kan kursusarrangører eller forskerskoleledere søge kursusstipendier til eksterne forskerstuderendes deltagelse i nationale/nordiske forskerkurser.

Desuden støttes deltagelse af forskerstuderende fra nærområderne i nordiske forskerkurser, der ikke i forvejen støttes af NordForsk.

Nordiske forskerkurser i nærområderne

Med det formål at det skal være muligt at tilbyde forskeruddannelse på områder, som de nationale forskningsmiljøer vanskeligt kan dække alene, kan der ydes støtte til forskerkurser på forskningsuddannelsesinstitutioner i Norden, Baltikum og Nordvestrusland.

Der kan ydes tilskud på 400.000 Nok pr. forskerkursus.

Nordiske 'såkornmidler'

Med det formål at opfange og styrke lovende videnskabelige initiativer, der har potentiale til at udvikle sig til fremragende forskning, kan der ydes støtte til forskningsmiljøer i Norden og nærområderne.

Der gives konkret støtte til planlægning og forberedelse af konkret samarbejde på nordisk, europæisk eller globalt plan. Der lægges vægt på ansøgninger, der indeholder nytænkning, fremsynethed, samarbejde mellem forskning og erhvervsliv, og det langsigtede mål er projekter af en størrelse, der kan fremme Norden som et kraftcentrum i global forskning.

Der kan bevilges op til 100.000 NOK pr. projekt.

Projekter:

NordForsk har en række interesseprojekter hvori de overstående kategorier falder under:

 • Ansvarlig udvikling af Arktis. Muligheder og udfordringer - veje til handling
 • Education for Tomorrow
 • Gender in the Nordic Research and innovation area
 • Nordisk eVidenskabs Globaliseringsinitiativ (NeGI)
 • Nordisk forsknings og innovationsprogram for grøn vækst
 • Nordisk program for helse og velfærd
 • Nordisk program for neutronforskning
 • Nordisk program om bioøkonomi
 • Nordisk program om samfundssikkerhed
 • The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)
 • Topforskningsinitiativet

Se mere her

Kapital og støtteprocent

NordForsk har ca. 100 mio. kr. til rådighed om året.

Ansøgningsskema

Se hjemmesiden.

Hvem kan søge

Enkeltpersoner (inden for forskermiljøet), forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt andre institutioner og industrivirksomheder med forskningsaktiviteter.

Ansøgningsfrist

Se hjemmesiden.