Kontaktoplysninger

Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

+45 33 95 42 00

post@slks.dk

Type støtte

  • Tilskud

Forretningsområde

  • Kultur

Beskrivelse

Slots- Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Styrelsen udmønter bl.a. tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. Tilskudsmidlerne bliver udmøntet på følgende områder:

• Billedkunst
• Folke- og forskningsbiblioteker
• Fortidsminder
• Fredede og bevaringsværdige bygninger
• Internationalt kunst- og kultursamarbejde
• Kulturaftalen mellem stat og kommuner
• Litteratur
• Medier og dagblade
• Musik
• Museer
• Radio og tv
• Scenekunst
• Sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond og Statens Kunstråd

Desuden varetager Slots- og Kulturstyrelsen følgende koncernopgaver under Kulturministeriet:
• Administration af tipsmidler under tipsaktstykket
• Folkeoplysning
• Gennemførelse af statistik på kulturområdet
• HR-opgaver
• Kommunikation
• Tilskudsadministration

Hvad kan der søges tilskud til:

Slots- og Kulturstyrelsen støtter op omkring mange forskellige tiltag inden for kultur.
Se mere her